www.omkonst.com:
Ett klonat streck
Per Enoksson, Milliken Gallery, 4/5 – 10/6 2006
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Ska man tala om något så vanskligt som trender i måleriet, skulle Per Enoksson kunna beskrivas som en av de mer tongivande inom dagens figurativa måleri. Under de senaste tio-femton åren har man kunnat se en tydlig förskjutning mot en figuration som hämtar näring från klotter, enklare mönster, textilier, graffiti, oskolade teckningar, serieteckning, grafisk form utan någon närmare anknytning till ett mer akademiskt måleri. Valen sker dock utifrån andra grunder än som en protest mot en normerande finkultur. Snarare handlar det om att söka nya framkomliga vägar för att förankra ett berättande eller poetiserande arbete med tvådimensionell bild. Självklart har det skett mot bakgrund av den både snävare och vidare ram som konstbegreppets successiva utvidgning givit under senare år och de praktiska konsekvenser som detta har inneburit för verksamma målare. Stilbrotten och nivåskiftena som dagens måleri ofta innehåller har ärvt mycket från dadarörelsen och har följaktligen influerats av postmoderna utblickar mot andra medier samt dess nära populärkulturella band.

Dagens mix av foto, teckning, färgkaskader, blandmaterial och okonventionella kompositioner påminner också om den utveckling som popen och rocken har genomgått under motsvarande period. Kommenterandet, citerandet, tillbakablickandet och omstöpandet är några karaktäristika som förenar en musikgrupp som Radiohead med en målare som Per Enoksson. Fenomenet är knappast isolerat till Sverige, även om man kan se att Per Enoksson tar upp stafettpinnen efter såväl Jarl Ingvarsson som Max Book. Dansken Tal R är ett exempel som på liknande vis arbetar med skiften mellan olika figurativa nivåer och rent nonfigurativa inslag.

Man har under de senaste åren kunnat se måleri av Enoksson på mässor och större samlingsutställningar, nu senast på Modernautställningen 2006, som alla givit mersmak. På Milliken visas verk med ett par år på nacken och hans senaste arbeten på papper och mer udda material, som också markerar ett materialmässigt skifte från olja till akryl. Det finns ett gemensamt drag av värdeneutralt konstruerande i detta nyare måleri, som Enoksson är en av de intressantaste representanterna för, där de ingående komponenterna kan uppfattas som jämbördiga byggklossar, kloner från olika sammanhang. Deras egenskaper som tecken med bibetydelser i en formad berättelse får de först i mötet med betraktaren.

Stockholm 2006-05-11 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Animal planet" 200 x 225 cm, 2005 © Per Enoksson


"Arkitektvillan" 150 x 140 cm, 2006 © Per Enoksson


"Funkis Liksom" 152 x 216 cm, 2006 © Per Enoksson

   
Milliken | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: